Ockhams rakkniv

Krönika av Rune Lindström

William av Ockham, fransiskanermunk, filosof, (1285- 1349)

Var begåvad med stark yvig skäggväxt. inför sina studenter betonade han vikten av enkelhet vid tolkning av observationer, eller information.

Hans studenter fick inte försöka finna förklaringsmodeller som krävde stora mängder kreativitet för att bli trovärdiga. ”Varje dag när jag ställer mig inför er har jag rakat av mig min skäggväxt så att det blottade ansiktet skall bli uppenbart. Likaledes vill jag att ni skall göra med era filosofiska teser. Raka bort alla överflödiga utsvävningar och tolka edra observationer med minsta möjliga ytterligare antaganden”.

Om vi har flera förklaringsmodeller skall den enklaste, med minst antal icke observerade faktorer ha företräde. Rakkniven är erkänd som en regel för tolkningar av observationer, men den står inte oemotsagd. Strikt tillämpad kan den kväva nytänkande.

Ett gott exempel på dess tillämpning: Du ser solen gå upp på morgonen och ner på kvällen. Nästa morgon går en sol åter upp. Den enklaste förklaringen är att det är samma sol! Att påstå att det är en ny sol varje dag vore att tillföra ganska mycket nytt. Detta får inte ske utan ytterligare stöd för en sådan hypotes.

Einstein har sagt att naturvetenskap kan liknas vid att stå inför ett urverk och bara se visarna och pendeln röra sig. Därav kan man försöka bilda sig en hyptes om hur urverket fungerar. Om man sedan kan borra upp några hål i väggarna och titta in genom de smala springorna, då kan man antingen verifiera hypotesen. Vi får en teori. Men om de nya insikterna negerar hypotesen måste den förkastas, och en ny utarbetas.

Vad gäller den elektromagnetiska strålningen från till exempel mobiltelefoner, och de hälsoproblem som har kopplats till den, så har det varit vanligt att förklara upplevelserna som psykiska. Jag anser inte att man har följt rakkniven då. Den enklaste förklaringen är att vissa människor verkligen upplever obehag vid exponering mot strålningen. Vill man påstå något annat så måste man visa det.

När vi kommer till frågor kring Världens skapelse ger oss rakkniven föga hjälp. Vi kan konstatera att universum tycks existera. Tolkningen att Världen är skapad av en Gud innebär att vi har lagt till ett ganska stort antagande. ” Big Bang” innebär också att vi tillför faktorer som är svåra att väga och mäta. Den enklaste förklaringen är att Världen är skapad av sig själv av en slump. Vi kan själva fundera över om vi tycker att slumpen är en obetydlig faktor.

Om vi antar att Världen skapats av sig själv så måste vi göra våld på principen om orsak och verkan. Vi måste godta att vi har en skapelse men ingen skapare.

Västerängen 12/6 2017

Rune Lindström